Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

Ogłoszenie - Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Urologii

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Urologii.
Kandydaci na w/w stanowisko winni posiadać kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. Nr 151, poz. 896).
Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów określonych w §12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2012r. poz. 182 z późn.zm.) tj.:

  1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
  2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska, dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu;
  3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
  4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
  5. kopie dokumentów, o których mowa w pkt. 2 i 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;
  6. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska;
  7. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko.

Dokumenty, o których mowa wyżej, kandydaci zgłaszający się do konkursu składają w terminie 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia na adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku ul. Wieniecka 49, 87 – 800 Włocławek
Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Urologii”.
Przewidywany termin rozpatrzenia kandydatur: kwiecień – maj 2017r. w siedzibie Szpitala.
Materiały i informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać w sekretariacie Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku.