Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

Zakup rezonansu magnetycznego

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku realizuje zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w ramach Działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej, pn. „Zakup rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku” o wielkości dofinansowania 57,86% wydatków kwalifikowanych do kwoty 4 040 027,64 zł., z czego do wysokości 2 088 401,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego co stanowi 29,91% oraz 1 951 626,64 zł stanowiące 27,95% z Budżetu Państwa, oraz w wysokości 1 800 000,00 zł z Budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przedmiotem projektu jest doposażenie jednostki służby zdrowia w nowoczesny rezonans magnetyczny typu 1,5T wraz z niezbędnym dostosowaniem pomieszczeń. Planowana inwestycja polegać będzie na utworzeniu na bazie istniejących pomieszczeń nowej pracowni rezonansu magnetycznego w pełni dostosowanej na potrzeby wykonywania specjalistycznych badań. Poza zakupem urządzenia centralnego niezbędne jest dostosowanie pomieszczeń. Pomieszczenia pracowni rezonansu magnetycznego muszą spełniać wymagania z zakresu rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia wykonujące działalność leczniczą, oraz przepisów BHP, p.poż, i sanepidu.

W zakres pomieszczeń pracowni rezonansu magnetycznego wchodzić będą:

  • pomieszczenie z urządzeniem tzw. pomieszczenie rezonansu (w pomieszczeniu tym znajdować się będzie klatka Faradaya stół pacjenta);
  • sterownia (wyposażona w konsole sterującą, w sterowni znajduje się również stanowisko operatora);
  • pomieszczenie opisowe;
  • pokój przygotowania pacjenta (szafki, leżanka/fotel do podawania kontrastu, umywalka, biurko do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego);
  • pomieszczenie techniczne (wyposażone w urządzenia sterujące, tablicę rozdzielczą);
  • komunikacja (holl wraz z poczekalnią dla pacjentów).

W zakres realizacji niniejszego projektu wejdą również działania związane z prowadzeniem nadzoru inwestorskiego oraz promocją.