Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę części nieruchomości

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku z siedzibą przy ul. Wienieckiej 49, 87-800 Włocławek na podstawie Uchwały nr 30/2015 Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku z dnia 9 grudnia 2015r. ogłasza pisemny przetarg ofertowy na wydzierżawienie przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny na okres nie dłuższy niż 10 lat, części nieruchomości – pomieszczenia o powierzchni 200m2 i 49,1m2, będącej własnością Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego, znajdującą się we Włocławku przy ul. Lunewil 15 ( budynek dawnej Stacji Pogotowia Ratunkowego) , z przeznaczeniem pod działalność usługową.

Cena wywoławcza wynosi: 3 000,00 zł netto za pomieszczenia o powierzchni 200 m2 (słownie: trzy tysiące netto 00/100) + należny podatek VAT ( powyższa cena nie zawiera opłaty za media) oraz 1 500,00 zł netto za pomieszczenia o powierzchni 49,1 m2 (słownie: tysiąc pięćset 00/100) + należny podatek VAT ( powyższa cena nie zawiera opłaty za media)

Szczegółowe informacje w sprawie przetargu oraz ewentualnego odbycia wizji lokalnej można uzyskać w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, Dział Techniczny pod nr tel. 54 412-98-88.

Termin składania ofert upływa w dniu 30.12.2015r. o godz. 12.00.

Oferty pisemne prosimy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie WSS we Włocławku ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, z dopiskiem „ Oferta na dzierżawę części nieruchomości - pomieszczenia o powierzchni 200m2 i 49,1m2” nie otwierać przed 30.12.2015r. godz. 13.00 .

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.12.2015r. o godz. 13.00, w siedzibie WSS we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, Budynek Administracji, pok. 302.

Wydzierżawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn w każdym czasie, bądź zamknięcia przetargu bez wyboru oferty. Wydzierżawiający dopuszcza możliwość modernizacji pomieszczeń na potrzeby prowadzonej działalności. Oferent, który złożył ofertę będzie nią związany przez okres 30 dni od daty jej złożenia. Umowa dzierżawy zostanie podpisana w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników przetargu chyba, że Wydzierżawiający skorzystał z prawa do unieważnienia przetargu, bądź jego zamknięcia bez wyboru oferty.