Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

Ogłoszenie - konkurs w celu zawiązania partnerstwa do realizacji Projektu

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bł. księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku ogłasza konkurs w celu zawiązania partnerstwa do realizacji Projektu pn. „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bł. księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku” finansowanego w ramach zróżnicowanych źródeł finansowania, w tym m.in. RPO Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.
Konkurs przeprowadzany jest w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. (t.j. Dz.U.2016.217).

CEL PARTNERSTWA

Podjęcie wspólnych działań, związanych z przygotowaniem i realizacją Projektu pn. „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bł. księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku”, mającego na celu poprawę dostępu mieszkańców regionu do usług zdrowotnych i społecznych, zmniejszenia nierówności w dostępie do tych usług, promowanie włączenia społecznego i ograniczenie ryzyka wykluczenia społecznego spowodowanego dysproporcjami w dostępie do usług publicznych.
Realizacja Projektu ma na celu utworzenie nowoczesnego, samowystarczalnego kompleksu szpitalnego, zawierającego nowoczesną platformę ratunkowo-zabiegową z dogodnym połączeniem komunikacyjnym z otaczającą siecią dróg miejskich.


Zadanie inwestycyjne obejmuje w szczególności:
  • nowy budynek szpitalny ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym z lądowiskiem dla helikopterów ratunkowych na dachu, oddziałem OAiIT, Centralnym Blokiem Operacyjnym, Zakładem Diagnostyki Obrazowej, Centralną Sterylizatornią oraz oddziałami zabiegowymi;
  • kompleksową modernizację i dostosowanie istniejących budynków dla potrzeb m.in. wszystkich oddziałów niezabiegowych, kompleksowego Laboratorium, Poradni Specjalistycznych, Apteki Szpitalnej, Zakładu Patomorfologii, Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, Pracowni Hemodynamiki i Pracowni Elektrofizjoterapii, Pracowni Endoskopii, Pracowni Kardiologicznej w tym ECHO i prób wysiłkowych, Pracowni USG;
  • dostosowanie pomieszczeń dla celów Oddziału Psychiatrycznego oraz Poradni Psychiatrycznej, Oddziału Geriatrii oraz Poradni Geriatrycznej, Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej (w tym ortopedycznej), Neurologicznej, Kardiologicznej, Zakładu Rehabilitacji Ambulatoryjnej oraz Poradni Rehabilitacyjnej;
  • utworzenie dostosowanych do obowiązujących wymogów prawnych oraz potrzeb szpitala m.in: zespołu magazynów, szatni personelu, szatni i depozytu dla pacjentów, ekspedycji odpadów i brudnej bielizny, kuchni szpitalnej, pomieszczeń technicznych;
  • nowy układ hydrantowy wraz z kompleksowym planem p.poż.;
  • nowy układ drogowy wraz z parkingami naziemnymi;
  • przyłącza i sieci m.in: sanitarne, energetyczne, teletechniczne i informatyczne;
  • urządzenie zieleni i mała architektura;
  • wszelkie inne prace/instalacje konieczne dla celów zorganizowania zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa kompleksowo funkcjonującego podmiotu leczniczego;
  • zakup sprzętu medycznego oraz innego wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Szpitala.

Planuje się, że inwestycja będzie realizowana w etapach z uwagi na różne terminy pozyskiwania środków na kolejne etapy, przewiduje się także możliwość objęcia wszystkich lub/i wskazanych etapów odrębnymi decyzjami na pozwolenie na budowę lub pojedynczego pozwolenia na budowę obejmującego całe przedsięwzięcie.
Zakładana jest pewna kolejność wykonywania w/w prac, z którą wiąże się również etapowanie prac rozbiórkowych i wycinki drzew.
Grupa docelowa: mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego.
Maksymalna wartość projektu do 180 mln zł.
Realizacja projektu przewidywana jest w okresie: 03.10.2016 – 31.12.2020.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie o konkursie
Załącznik nr 1 - formularz zgłoszeniowy dla partnera
Korekta wzoru z punktu 6 ust. 2 ogłoszenia o konkursie
Protokół wyboru oferty