Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

Ogłoszenie - Oferta pracy dla Głównego Księgowego

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49 zatrudni Głównego Księgowego

Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne;
 • 5 lat pracy w służbach finansowo- księgowych, w tym 3 lata na stanowisku kierownika działu, wymagania określone w art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2013 poz. 885 ze zm.);
 • Wiedza z zakresu pełnej księgowości, analizy finansowej oraz rachunkowości zarządczej. Biegła znajomość zagadnień księgowych, zasad rachunkowości oraz przepisów prawa bilansowego i podatkowego. Praktyczne umiejętności obsługi oprogramowania księgowo- finansowego. Umiejętność sporządzania prognoz ekonomicznych, finansowych i statystycznych. Znajomość działalności podmiotów leczniczych. Dobra organizacja pracy, samodzielność i odpowiedzialność, dyspozycyjność i zaangażowanie.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • organizowanie ewidencji księgowej, podatkowej - dotyczącej wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych;
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 • opracowywanie projektów wewnętrznej dokumentacji;
 • prowadzenie rachunkowości Szpitala;
 • wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych i deklaracji podatkowych;
 • kierowanie pracą podległych pracowników;
 • współpraca prawna z innymi Komórkami Szpitala.

Oferta powinna zawierać:
 • CV i list motywacyjny;
 • kopia dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie zawodowe;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997(t.j.Dz. U. z 2016 r. poz.922).

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 9 grudnia 2016r. (decyduje data wpływu) oferty spełniającej wymogi określone w powyższym ogłoszeniu, na adres:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87 – 800 Włocławek.
Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę rekrutacyjną.